Δείτε τα 7 «στάδια» που πρέπει να ακολουθήσει κάθε οφειλέτης μέσα από τον λογαριασμό του στο σύστημα TAXISNET για να ρυθμίσει τις οφειλές προς την εφορία.

Διαθέσιμη σε όλους τους φορολογούμενους και τους λογιστές είναι η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών κάθε είδους φόρου έως και σε 100 δόσεις. Ήδη το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει οι οφειλέτες του Δημοσίου είναι πολύ μεγάλο, καθώς τις πρώτες 48 ώρες λειτουργίας της εφαρμογής, οι οποίες συνέπεσαν με Σαββατοκύριακο, υποβλήθηκαν μέσω της εφαρμογής πάνω από 10.000 αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να δουν συγκεντρωτικά τις ακόλουθες 5 διαφορετικές κατηγορίες οφειλών:

α) Τις οφειλές που δεν είναι ρυθμισμένες και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την 1η Μαρτίου 2015 (οι οφειλές αυτές εντάσσονται υποχρεωτικά στη νέα ρύθμιση).

β) Τις μη ρυθμισμένες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Μαρτίου 2015 αλλά αφορούν σε υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/2014.

γ) Τις μη ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές, που αφορούν σε υποχρεώσεις μέχρι 31/12/2014,

δ) Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής.

ε) Τις ληξιπρόθεσμές οφειλές που έχουν ήδη ενταχθεί σε παλαιότερη (προηγούμενη) ενεργή ρύθμιση.

Μέσω της εφαρμογής οι οφειλέτες μπορούν να ενταχθούν σε όποιο πρόγραμμα της νέας ρύθμισης επιθυμούν.

Ειδικότερα, μπορούν να επιλέξουν:

1) Την εφάπαξ προκαταβολή ενός τμήματος ή ολόκληρου του ποσού της βασικής (αρχικής οφειλής) ώστε να τύχουν αυτόματα ισόποσης έκπτωσης επί των τόκων, των προσαυξήσεων και τυχόν πρόσθετων φόρων ή προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων ή μη υποβολής δηλώσεων, τους έχουν επιβληθεί. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι την 27η Απριλίου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που θα προκαταβληθεί θα είναι μεγαλύτερο των 200 ευρώ.

2) Την εφάπαξ αποπληρωμή όλου του ανεξόφλητου υπολοίπου των αρχικών οφειλών τους ώστε να διαγραφούν αυτόματα όλα τα ποσά των τόκων, των προσαυξήσεων και τυχόν πρόσθετων φόρων ή προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων ή μη υποβολής δηλώσεων, τους έχουν επιβληθεί.

3) Την τμηματική εξόφληση των οφειλών τους σε 2 έως 100 μηνιαίες δόσεις βάσει εναλλακτικών προγραμμάτων τα οποία προβλέπουν εκπτώσεις 30% – 90% επί των τόκων, των προσαυξήσεων, των πρόσθετων φόρων ή προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής ή ανακριβούς υποβολής ή μη υποβολής δηλώσεων.

Μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει ο οφειλέτης, μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του, στην οποία αναγράφεται η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής «Τ.Ρ.Ο.». Στη συνέχεια θα πρέπει να προσκομίσει την αίτηση ή μόνο την «Τ.Ρ.Ο.» σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., προκειμένου να καταβάλει το ποσό της προκαταβολής ή της 1ης δόσης στην οριζόμενη προθεσμία για την επικύρωση της ρύθμισής του ή την αποπληρωμή επόμενων δόσεων.

Στην επιλογή «Στοιχεία Πληρωμών» της εφαρμογής «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TAXISnet εμφανίζονται τα στοιχεία πληρωμών όπως αυτά έχουν αποσταλεί από τις συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Οικονομικών Τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ.

Σε περίπτωση που για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η επίσκεψη σε Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται σε αυτές από τις 22/04/2015 και μετά.

Συνοπτικές οδηγίες για την υποβολή αίτησης στην ρύθμιση οφειλών του νόμου 4321/2015.

Η υποβολή και η επικύρωση της αίτησης γίνεται με τα ακόλουθα βήματα:

1ο βήμα: Ο οφειλέτης πρέπει πρώτα, μέσω του λογαριασμού του στο σύστημα TAXISNET, να εισέλθει με τους κωδικούς πρόσβασης στο βασικό μενού της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την ρύθμιση των οφειλών.

2ο βήμα: Από τη στιγμή που θα εισέλθει στο βασικό μενού θα πρέπει να επιλέξει πρώτα τον τύπο της ρύθμισης P5, ο οποίος αντιστοιχεί στην αίτηση ρύθμισης οφειλών με απαλλαγή από πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις του ν.4321/2015.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται για ανοικτές ατομικές οφειλές όπως είναι καταχωρημένες στο TAXIS. Κατ’ εξαίρεση, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη ή πρόκειται για οφειλές από συνυποχρέωση ή/και συνυπευθυνότητα η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια Υπηρεσία.

3ο βήμα: Ο οφειλέτης πρέπει να επιλέξει «υποβολή νέας ρύθμισης»

4ο βήμα: Ο οφειλέτης πρέπει να επιλέξει τις οφειλές που υπάγονται υποχρεωτικά ή και δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση μεταξύ των ακόλουθων κατηγοριών:
Α) Συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων έως την 1/3/2015 πλην αυτών που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή σε αναστολή πληρωμής.
Β) Συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων μετά την 1/3/2015 πλην αυτών που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή σε αναστολή πληρωμής.
Γ) Συνολικό υπόλοιπο μη ληξιπρόθεσμων δόσεων πλην αυτών που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή σε αναστολή πληρωμής.
Δ) Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που τελούν σε αναστολή πληρωμής.
Ε) Συνολικό υπόλοιπο δόσεων οφειλών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι όροι τηρούνται.

Οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Α υπάγονται υποχρεωτικά στη ρύθμιση.

Για να εντάξει στη ρύθμιση και οφειλές των κατηγοριών Β έως Ε, ο φορολογούμενος πρέπει να κάνει «κλικ» στην αντίστοιχη στήλη «επιλογή». Στις κατηγορίες Β έως Ε εμπεριέχονται και οι οφειλές της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.4321/2015, δηλαδή αυτές που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στο χρονικό διάστημα από την 2α-3-2015 έως και την 26η Μαϊου 2015 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση) εφόσον έχει προηγηθεί η υποβολή των σχετικών εκπρόθεσμων δηλώσεων και εν συνεχεία η βεβαίωση των οφειλών.

Οι οφειλές της κατηγορίας Δ που τελούν σε αναστολή πληρωμής προκύπτουν με βάση τις καταχωρίσεις στο TAXIS. Για τυχόν μη επικαιροποιήμενες καταχωρίσεις δόσεων της κατηγορίας Δ απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εντάξει στη ρύθμιση οφειλές της κατηγορίας Ε, δηλαδή οφειλές που είναι ήδη ενταγμένες σε παλαιότερες διευκολύνσεις ή ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, επέρχεται απώλεια των εν λόγω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων. Σε περίπτωση που στις ανωτέρω διευκολύνσεις ή ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αυτές δύνανται να τακτοποιηθούν κατά άλλον νόμιμο τρόπο (να υπαχθούν στην «πάγια ρύθμιση»).

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί να καταβάλει ποσό προκαταβολής, θα του χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και στη συνέχεια θα επωφελείται από τις απαλλαγές του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει.

Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, με εκούσια καταβολή, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αλλά όχι πέραν της 27ης Απριλίου 2015. Εφόσον ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε από τις δέκα (10) πρώτες δόσεις της ρύθμισης που έπονται της προκαταβολής ή επέλθει απώλεια της ρύθμισης με υπαιτιότητα του οφειλέτη για οποιοδήποτε λόγο, βεβαιώνεται σε βάρος του οφειλέτη, ο οποίος έχει υποβάλει την αίτηση, ποσό ίσο με την απαλλαγή που του χορηγήθηκε κατά την καταβολή της προκαταβολής.

Ενδέχεται να εμφανίζονται ως ανείσπρακτες οφειλές και όσες ο οφειλέτης έχει πρόσφατα πληρώσει σε τράπεζα με Ταυτότητα Οφειλής ή Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής, ή με Γραμμάτιο Είσπραξης σε άλλη Δ.Ο.Υ. από αυτή της οφειλής και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πίστωσης. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης θα πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί η πίστωση διότι η αίτηση ρύθμισης δε θα επικυρωθεί.

5o βήμα: Ο οφειλέτης πρέπει να επιλέξει τις δόσεις αποπληρωμής με με το ανάλογο ποσοστό έκπτωσης επί των προσαυξήσεων, των πρόσθετων φόρων κ.λπ.

100 δόσεις, ρύθμιση οφειλών

Οδηγός: Πώς θα συμπληρώσετε βήμα- βήμα την αίτηση για τις 100 δόσεις στο taxisnet

Δείτε τα 7 «στάδια» που πρέπει να ακολουθήσει κάθε οφειλέτης μέσα από τον λογαριασμό του στο σύστημα TAXISNET για να ρυθμίσει τις οφειλές προς την εφορία.

Διαθέσιμη σε όλους τους φορολογούμενους και τους λογιστές είναι η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών κάθε είδους φόρου έως και σε 100 δόσεις. Ήδη το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει οι οφειλέτες του Δημοσίου είναι πολύ μεγάλο, καθώς τις πρώτες 48 ώρες λειτουργίας της εφαρμογής, οι οποίες συνέπεσαν με Σαββατοκύριακο, υποβλήθηκαν μέσω της εφαρμογής πάνω από 10.000 αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να δουν συγκεντρωτικά τις ακόλουθες 5 διαφορετικές κατηγορίες οφειλών:

α) Τις οφειλές που δεν είναι ρυθμισμένες και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την 1η Μαρτίου 2015 (οι οφειλές αυτές εντάσσονται υποχρεωτικά στη νέα ρύθμιση).

β) Τις μη ρυθμισμένες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Μαρτίου 2015 αλλά αφορούν σε υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/2014.

γ) Τις μη ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές, που αφορούν σε υποχρεώσεις μέχρι 31/12/2014,

δ) Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής.

ε) Τις ληξιπρόθεσμές οφειλές που έχουν ήδη ενταχθεί σε παλαιότερη (προηγούμενη) ενεργή ρύθμιση.

Μέσω της εφαρμογής οι οφειλέτες μπορούν να ενταχθούν σε όποιο πρόγραμμα της νέας ρύθμισης επιθυμούν.

Ειδικότερα, μπορούν να επιλέξουν:

1) Την εφάπαξ προκαταβολή ενός τμήματος ή ολόκληρου του ποσού της βασικής (αρχικής οφειλής) ώστε να τύχουν αυτόματα ισόποσης έκπτωσης επί των τόκων, των προσαυξήσεων και τυχόν πρόσθετων φόρων ή προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων ή μη υποβολής δηλώσεων, τους έχουν επιβληθεί. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι την 27η Απριλίου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που θα προκαταβληθεί θα είναι μεγαλύτερο των 200 ευρώ.

2) Την εφάπαξ αποπληρωμή όλου του ανεξόφλητου υπολοίπου των αρχικών οφειλών τους ώστε να διαγραφούν αυτόματα όλα τα ποσά των τόκων, των προσαυξήσεων και τυχόν πρόσθετων φόρων ή προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων ή μη υποβολής δηλώσεων, τους έχουν επιβληθεί.

3) Την τμηματική εξόφληση των οφειλών τους σε 2 έως 100 μηνιαίες δόσεις βάσει εναλλακτικών προγραμμάτων τα οποία προβλέπουν εκπτώσεις 30% – 90% επί των τόκων, των προσαυξήσεων, των πρόσθετων φόρων ή προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής ή ανακριβούς υποβολής ή μη υποβολής δηλώσεων.

Μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει ο οφειλέτης, μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του, στην οποία αναγράφεται η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής «Τ.Ρ.Ο.». Στη συνέχεια θα πρέπει να προσκομίσει την αίτηση ή μόνο την «Τ.Ρ.Ο.» σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., προκειμένου να καταβάλει το ποσό της προκαταβολής ή της 1ης δόσης στην οριζόμενη προθεσμία για την επικύρωση της ρύθμισής του ή την αποπληρωμή επόμενων δόσεων.

Στην επιλογή «Στοιχεία Πληρωμών» της εφαρμογής «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TAXISnet εμφανίζονται τα στοιχεία πληρωμών όπως αυτά έχουν αποσταλεί από τις συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Οικονομικών Τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ.

Σε περίπτωση που για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η επίσκεψη σε Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται σε αυτές από τις 22/04/2015 και μετά.

Συνοπτικές οδηγίες για την υποβολή αίτησης στην ρύθμιση οφειλών του νόμου 4321/2015.

Η υποβολή και η επικύρωση της αίτησης γίνεται με τα ακόλουθα βήματα:

1ο βήμα: Ο οφειλέτης πρέπει πρώτα, μέσω του λογαριασμού του στο σύστημα TAXISNET, να εισέλθει με τους κωδικούς πρόσβασης στο βασικό μενού της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την ρύθμιση των οφειλών.

2ο βήμα: Από τη στιγμή που θα εισέλθει στο βασικό μενού θα πρέπει να επιλέξει πρώτα τον τύπο της ρύθμισης P5, ο οποίος αντιστοιχεί στην αίτηση ρύθμισης οφειλών με απαλλαγή από πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις του ν.4321/2015.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται για ανοικτές ατομικές οφειλές όπως είναι καταχωρημένες στο TAXIS. Κατ’ εξαίρεση, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη ή πρόκειται για οφειλές από συνυποχρέωση ή/και συνυπευθυνότητα η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια Υπηρεσία.

3ο βήμα: Ο οφειλέτης πρέπει να επιλέξει «υποβολή νέας ρύθμισης»

4ο βήμα: Ο οφειλέτης πρέπει να επιλέξει τις οφειλές που υπάγονται υποχρεωτικά ή και δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση μεταξύ των ακόλουθων κατηγοριών:
Α) Συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων έως την 1/3/2015 πλην αυτών που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή σε αναστολή πληρωμής.
Β) Συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων μετά την 1/3/2015 πλην αυτών που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή σε αναστολή πληρωμής.
Γ) Συνολικό υπόλοιπο μη ληξιπρόθεσμων δόσεων πλην αυτών που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή σε αναστολή πληρωμής.
Δ) Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που τελούν σε αναστολή πληρωμής.
Ε) Συνολικό υπόλοιπο δόσεων οφειλών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι όροι τηρούνται.

Οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Α υπάγονται υποχρεωτικά στη ρύθμιση.

Για να εντάξει στη ρύθμιση και οφειλές των κατηγοριών Β έως Ε, ο φορολογούμενος πρέπει να κάνει «κλικ» στην αντίστοιχη στήλη «επιλογή». Στις κατηγορίες Β έως Ε εμπεριέχονται και οι οφειλές της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.4321/2015, δηλαδή αυτές που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στο χρονικό διάστημα από την 2α-3-2015 έως και την 26η Μαϊου 2015 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση) εφόσον έχει προηγηθεί η υποβολή των σχετικών εκπρόθεσμων δηλώσεων και εν συνεχεία η βεβαίωση των οφειλών.

Οι οφειλές της κατηγορίας Δ που τελούν σε αναστολή πληρωμής προκύπτουν με βάση τις καταχωρίσεις στο TAXIS. Για τυχόν μη επικαιροποιήμενες καταχωρίσεις δόσεων της κατηγορίας Δ απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εντάξει στη ρύθμιση οφειλές της κατηγορίας Ε, δηλαδή οφειλές που είναι ήδη ενταγμένες σε παλαιότερες διευκολύνσεις ή ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, επέρχεται απώλεια των εν λόγω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων. Σε περίπτωση που στις ανωτέρω διευκολύνσεις ή ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αυτές δύνανται να τακτοποιηθούν κατά άλλον νόμιμο τρόπο (να υπαχθούν στην «πάγια ρύθμιση»).

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί να καταβάλει ποσό προκαταβολής, θα του χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και στη συνέχεια θα επωφελείται από τις απαλλαγές του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει.

Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, με εκούσια καταβολή, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αλλά όχι πέραν της 27ης Απριλίου 2015. Εφόσον ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε από τις δέκα (10) πρώτες δόσεις της ρύθμισης που έπονται της προκαταβολής ή επέλθει απώλεια της ρύθμισης με υπαιτιότητα του οφειλέτη για οποιοδήποτε λόγο, βεβαιώνεται σε βάρος του οφειλέτη, ο οποίος έχει υποβάλει την αίτηση, ποσό ίσο με την απαλλαγή που του χορηγήθηκε κατά την καταβολή της προκαταβολής.

Ενδέχεται να εμφανίζονται ως ανείσπρακτες οφειλές και όσες ο οφειλέτης έχει πρόσφατα πληρώσει σε τράπεζα με Ταυτότητα Οφειλής ή Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής, ή με Γραμμάτιο Είσπραξης σε άλλη Δ.Ο.Υ. από αυτή της οφειλής και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πίστωσης. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης θα πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί η πίστωση διότι η αίτηση ρύθμισης δε θα επικυρωθεί.

5o βήμα: Ο οφειλέτης πρέπει να επιλέξει τις δόσεις αποπληρωμής με με το ανάλογο ποσοστό έκπτωσης επί των προσαυξήσεων, των πρόσθετων φόρων κ.λπ.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την 26/05/2015.

Σε περίπτωση συνολικού κεφαλαίου οφειλών που εντάσσονται στα προγράμματα ρύθμισης µέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Σε περίπτωση συνολικού κεφαλαίου οφειλών που υπάγονται στα προγράμματα ρύθμισης άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθμιση, οι οφειλές επιβαρύνονται µε τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες µονάδες (3%) ετησίως.

Ως ελάχιστο ποσό δόσης ορίζονται τα είκοσι (20) Ευρώ. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει βεβαιωμένες οφειλές σε περισσότερες από μία υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, το ελάχιστο ποσό ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ.

Σε περίπτωση που έχετε βεβαιωμένα ποσά από πρόσθετους φόρους ή τέλη του ν.2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή, στα ποσά αυτά υπολογίζεται απαλλαγή κατά ποσοστό ανάλογα με το πρόγραμμα ρύθμισης που έχετε επιλέξει. Η απαλλαγή αυτή απεικονίζεται στη στήλη ποσό έκπτωσης πρόσθετου φόρου.

6ο βήμα: Ο οφειλέτης πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει τον «υπολογισμό ποσού δόσεων».

Στην συνέχεια βλέπει συνοπτικά την εικόνα της ρύθμισης.

7ο βήμα: Ο οφειλέτης επιλέγει το κουμπί «υποβολή» και η αίτηση καταχωρείται στο σύστημα.

Η προβολή της αίτησης περιέχει και την ταυτότητα πληρωμής στο κάτω μέρος της συνοπτικής εικόνας .

Για να επικυρωθεί η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, ο οφειλέτης αφού συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και υποβάλει την αίτηση θα πρέπει, εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, να προσέλθει σε κάποιο υποκατάστημα τράπεζας ή των ΕΛΤΑ για να πληρώσει την 1η δόση.

Εφόσον ο οφειλέτης δεν καταβάλει την πρώτη δόση εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του.

Σε περίπτωση εφάπαξ προκαταβολής (ίσης τουλάχιστον με 201 ευρώ) για ισόποση έκπτωση τόκων, προσαυξήσεων , πρόσθετων φόρων ή προστίμων, η πληρωμή πρέπει να γίνει όχι πέραν της 27ης Απριλίου 2015.

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στις τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ. με την χρήση μοναδικού κωδικού (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής – Τ.Ρ.Ο.). Η καταβολή της οφειλής δύναται να διενεργείται και μέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης. Για την πραγματοποίηση της πάγιας εντολής θα πρέπει να απευθυνθείτε στους Φορείς Είσπραξης.

Η ρύθμιση απόλλυται εάν ο οφειλέτης:
Α) δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης,
Β) δεν καταβάλει 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις μετά την πάροδο του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης,
Γ) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ανεξαρτήτως του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης,
Δ) δεν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., τις οποίες έχει υποχρέωση να υποβάλει κατά την τελευταία πενταετία, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, το αργότερο εντός 3 μηνών από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.

Την πορεία της ρύθμισης ο οφειλέτης έχει την δυνατότητα να την παρακολουθεί από τις «αποθηκευμένες αιτήσεις». (Ρυθμίσεις –> προβολή )