Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της «Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου Α.Ε. Ο.Τ.Α.» που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων :

101 «Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Δήμος Ηρακλείου Ταμίες ΔΕ 4 μήνες 3

102 «Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Δήμος Ηρακλείου Ταμίες ΔΕ 8μήνες 1

103 «Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Δήμος Ηρακλείου Καθαριστές-στριες/ Λαντζέρισες-ηδες YE 4 μήνες 4

104 «Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Δήμος Ηρακλείου Καθαριστές-στριες/ Λαντζέρισες-ηδες YE 8 μήνες 1

105 «Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Δήμος Ηρακλείου Μπουφετζήδες ΔΕ 4 μήνες 2

106 «Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Δήμος Ηρακλείου Μπουφετζήδες ΔΕ 8 μήνες 1

107 «Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Δήμος Ηρακλείου Μάγειρας ΔΕ 4 μήνες 1

108 «Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Δήμος Ηρακλείου Σερβιτόροι ΔΕ 4 μήνες 4

109 «Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Δήμος Ηρακλείου Σερβιτόροι ΔΕ 8 μήνες 1

110 «Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Δήμος Ηρακλείου Παρκαδόροι ΥΕ 8 μήνες 4

111 «Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Δήμος Ηρακλείου Φύλακας ΥΕ 8 μήνες 1

112 «Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Δήμος Ηρακλείου Εργατών Γεν. Καθηκόντων ΥΕ 4 μήνες 3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α. Πλαστήρα & Ρωμανού ,71201 Ηράκλειο, Τ.Θ.1400, απευθύνοντάς την στην Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών- Προμηθειών, υπόψιν κ. Μουδάτσου Κωνσταντίνου ( τηλ. επικοινωνίας: 2810241950 ή 2810229618).

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr