Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο του Νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 101 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού (Δήμος Ηρακλείου) ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-10-2015 20 102 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού (Δήμος Ηρακλείου) ΔΕ Νυχτοφυλάκων Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-10-2015 4 103 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού (Δήμος Ηρακλείου) ΥΕ Καθαριστών/στριών Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-10-2015 4 104 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Αρχαιολογικός χώρος Φαιστού (Δήμος Φαιστού) ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-10-2015 15 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Τ.Κ. 71 202 Ηράκλειο, υπόψη κ. Αλίκης Γαλάνη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 288484, 2810 288 394).

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A3%CE%95%CE%A6%CE%93-%CE%A89%CE%9E?inline=true