Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, το οποίο θα καλύπτει ακίνητα που αποτελούν κύρια και μοναδική κατοικία για το σύνολο του 2015.
Προαπαιτούμενο θεωρείται η αντικειμενική αξία του σπιτιού να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, ενώ ορίζονται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία.

Αναλυτικά τα κριτήρια:

Το ετήσιο καθαρό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα (μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης) να είναι μικρότερο ή ίσο των 50.000 ευρώ.
Η συνολική περιουσιακή αξία του οφειλέτη (κινητά και ακίνητα) να είναι μικρότερη ή ίση των 500.000 ευρώ. Από αυτή, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 31η Δεκεμβρίου του 2014 να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.
Οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα και άτομα με αναπηρία 67% και άνω. Επιπλέον, όσοι βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή αν ένας τουλάχιστον εκ των οφειλετών είναι αποδεδειγμένα άνεργος και παραμένει χωρίς εργασία έως τη λήξη της ισχύος του παρόντος νόμου, δηλαδή έως 31/12/2015. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα παραπάνω όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται κατά 20%.
Αν ο οφειλέτης δεν είναι άνεργος, θα πρέπει να καταβάλει το 10% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος, υπό τον όρο ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ. Εφόσον ξεπερνάει το ποσό αυτό, τότε ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως ποσό που αντιστοιχεί στο 10% και 20% έως τις 25.000 ευρώ και στο υπερβάλλον εισόδημα, αντίστοιχα.
Σε όσους οφειλέτες είναι άνεργοι και με μηδενικό εισόδημα παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών. Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός δανειστών η μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.

zougla