Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου

1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοματισμών & Οργάνων
2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ (Βάρδιας)
2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Συγκολλητών)
2 ΔΕ Xειριστών Κατεργασίας Ύδατος (Βάρδιας)
1 ΔΕ Τεχνικών ομικών Έργων (Οικοδόμων)
1ΔΕ Τεχνικών ομικών Έργων (Ελαιοχρωματιστών)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤ1Ν, Τ.Θ. 1420, Τ.Κ. 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, υπ” όψιν κας Μπακαλάκου Μαρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 – 376 378).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 5ήμου, όπου αυτή εδρεύει, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Υποβολή Αιτήσεων από 18.03.2015 έως 27.03.2015

Περισσότερες πληροφορίες, έντυπα, παραρτήματα εδώ:

http://www.e-dimosio.gr/orismenou/10-thesis-ergasias-sti-dei-linoperamaton