Απο τις προσλήψεις προκύπτει δαπάνη ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ (4.520.196€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς.

Για τις προσλήψεις προηγήθηκαν βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2017 και ότι θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2018.

Η κατανομή των 482 συμβάσεων για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες έχει ως εξής:

http://www.dikaiologitika.gr/images/ESOTE.jpg

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009 και με την εποπτεία του ΑΣΕΠ