Τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 60 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων. Αναλυτικά, οι θέσεις κατανέμονται στις εξής ειδικότητες:
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής
1 ΤΕ Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2 ΤΕ Οικονομολόγων
1 ΤΕ Μηχανικών Η/Υ
1 ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων
11 ΔΕ Διοικητικών 6 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
4 ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων
5 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
2 ΔΕ Τεχνιτών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
4 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας – Φορτωτής)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Αποφρακτικό)
6 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
11 ΥΕ Εργατών (συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, Μεγίστης Λαύρας 15 και Αρπακουλάκηδων, Τ.Κ. 73300 Μουρνιές Χανίων, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 3 Ιουλίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 28210-36279.